Privacy Policy

Effective date: November 5, 2023

MS MEDIA GROUP s.r.o

IČO: 51791218

Čsl. Armády 330/5 059 38 Štrba

Slovenská Republika

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti MS MEDIA GROUP s.r.o., so sídlom Čsl. Armády 330/5, identifikačné číslo: 51791218, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 36749/P

(ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.wedontcarewecreate.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím kúpnej zmluvy uvedené v článku III. Obchodných podmienok, dokument „Platba a doprava” a dokument „Reklamácia výmena vrátenie”, dostupné na webovom rozhraní obchodu, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

1.5. Tieto obchodné podmienky a dokumenty, ktoré sú ich súčasťou, dostane kupujúci tiež ako prílohu potvrdenia objednávky na kupujúcim uvedenú emailovú adresu. 

1.6 Znenie obchodných podmienok a ich súčastí môže predávajúci jednostranne v súlade so zákonom meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté kupujúcemu pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok alebo ich súčastí.

2. Používateľský účet

2.1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.    Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám..

2.5.    Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu na nekompatibilnú s predchádzajúcim systémom.

2.6.     Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7.    Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckeho účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť používateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.